Promocja!

Andrzej Tomaszewski, Szelest kart. Bibliografia sentymentalna wyd. 2

35,00 

Oszczędzasz: 10,00  (22%)

| wydawca: ogme.pl
| opracowanie graficzne i skład: Andrzej Tomaszewski
| fotografie: Marek Ryćko

15 egz.

SKU: 978-83-89236-19-7 Kategorie: , Tagi: , ,

Opis

Książ­ka ta jest swo­istym hoł­dem zło­żonym sztu­ce dru­kar­skiej i ty­po­gra­ficz­nej. Przed­sta­wia książ­ki pol­skie i za­granicz­ne, wy­bra­ne i o­pi­sa­ne przez An­drze­ja To­ma­szew­skiego, sto­ją­ce u niego na pół­kach i które miały i­stot­ne zna­cze­nie w ksz­tał­to­waniu jego świa­do­mo­ści za­wo­dowej. Jego ko­men­ta­rze do każ­dej z po­zy­cji są wpro­wa­dze­niem w ma­gicz­ny świat ksią­żek dla no­wi­cju­szy oraz skarb­ni­cą wie­dzy dla bi­blio­filów, wy­daw­ców, ty­po­gra­fów i wszyst­kich, któ­rzy spra­wiają, że słowo dru­ko­wa­ne nie prze­mi­nie.

»Sze­lest kart« to nie­zwy­kła bi­blio­gra­fia, ska­talo­gowana w nie­na­gan­ny – jak na bi­blio­te­ka­rza przy­sta­ło – spo­sób. To cenny do­ku­ment, od­kry­wa­ją­cy sieć po­wią­zań, za­leż­no­ści i szcze­gó­łów z życia ar­ty­stów i rze­mieśl­ników, któ­rzy stwo­rzy­li sty­li­stykę i es­tety­kę współ­cze­snej książ­ki. Czy­tel­nik znaj­dzie tam wiele wcią­ga­jących a­neg­dot z życia bi­blio­fili, kry­tyków li­te­rac­kich, gra­fi­ków, pu­bli­cy­stów, bi­blio­te­ka­rzy, wy­kła­dow­ców a­kade­mic­kich, ty­po­gra­fów i sa­mo­uków za­ko­chanych w książ­ce. To rów­nież prze­wod­nik po naj­now­szej hi­sto­rii ty­po­gra­fii, gdyż wiele wy­mie­nio­nych w tym ka­talo­gu po­zy­cji to bran­żo­we pod­ręcz­niki-ar­cy­dzie­ła, które wpły­nę­ły w i­stot­ny spo­sób na formę i es­tety­kę dzi­siej­szych ksią­żek.

–  Robert Oleś

Wydawnictwo ogme.pl | 125×205 mm | s. 200, oprawa broszurowa